Photography Portfolio - 461

sheepish shots : sheep dog makes a splash

The image sheepish shots : sheep dog makes a splash was posted online on the 14 September 2010.