Photography Portfolio - 27

'tis the season

The image 'tis the season was posted online on the 10 December 2012.