Photography Portfolio - 26

'tis the season

The image 'tis the season was posted online on the 12 December 2012.