Photography Portfolio - 25

'tis the season

The image 'tis the season was posted online on the 15 December 2012.