Photography Portfolio - 24

'tis the season

The image 'tis the season was posted online on the 16 December 2012.