Photography Portfolio - 23

'tis the season

The image 'tis the season was posted online on the 17 December 2012.