Photography Portfolio - 22

'tis the season

The image 'tis the season was posted online on the 18 December 2012.