Photography Portfolio - 21

'tis the season

The image 'tis the season was posted online on the 19 December 2012.