Photography Portfolio - 20

'tis the season

The image 'tis the season was posted online on the 20 December 2012.