Photography Portfolio - 18

'tis the season

The image 'tis the season was posted online on the 24 December 2012.